Information till aktieägarna i TD Light Sweden AB gällande TopRight Nordic AB’s önskan att förvärva aktierna i TD Light Sweden AB

Styrelsen i TD Light Sweden AB (”TD Light”) har fått kännedom om att TopRight Nordic AB (”TopRight”) önskar förvärva samtliga aktier i TD Light och att TopRight ingått en avsiktsförklaring med aktieägare som representerar 50,6 procent av aktierna i TD Light. Som betalning skall aktieägarna i TD Light erbjudas nyemitterade aktier i TopRight. TopRight är noterat på Nordic Growth Market NGM.

TopRight arbetar med modern glas- och ljusteknologi som förbättrar säkerheten på vägarna, hjälper varumärken att synas på nya sätt och förvandlar traditionella exponeringsytor typ skyltfönster till interaktiva upplevelsefönster.

Avsiktsförklaringen innebär en total köpeskilling på 5 mkr med en möjlig tilläggsbetalning på mellan 2 mkr och 4 mkr beroende på TD Light´s omsättning 2019/2020. TopRight övertar samtidigt lån i TD Light på 3,5  mkr. 

Styrelsen i TD Light förstår att TopRight kommer att återkomma med ett konkret erbjudande till samtliga aktieägare i TD Light, samma erbjudande som det som accepterats i avsiktsförklaring.

För fullföljandet av erbjudandet krävs att TopRight är registrerad ägare av 50,6 procent av aktierna i TD Light 5 dagar före Årsstämman 13 juni eller om detta inte hinns med, på en senare extra Bolagsstämma.

Under 2018 omsatte TD Light 9 mkr med ett resultat före skatt på minus 0,7 mkr vilket är en betydande förbättring jämfört tidigare årliga förluster på sammanlagt 60 mkr under åren 2008 – 2017. TD Light har därför en svag balansräkning och när försäljningen under januari – april 2019 betydligt understeg budget krävdes omedelbar tillförsel av kapital. Bolaget upprättade en kontrollbalansräkning. Mot den bakgrunden välkomnar styrelsen i TD Light intresset från TopRight då alternativet för TD Light att fortsätta av egen kraft bedömdes som utmanande. 

Styrelsen i TD Light Sweden AB 

Recent Posts