Ärende på Årsstämma

1. Val av ordförande på stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Fastställande av dagordning

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse 

7. Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

8. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer

9. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer

10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

a) Förslag till beslut om nyemission, läs förslaget här

Recent Posts